Ciments i altres

Ciment Pòrtland

Ciment ràpid

Ciment cola (Pegoland)

Morter (granat i fi)

Formigó

Guix

Guix retardat

Calç (blanca I groga)

Escaiola

Escaiola turquesa